Kurzy a semináre


Kurz efektívneho rodičovstva 

Zážitkový kurz určený pre rodičov, ktorí sa chcú naučiť: - ako predchádzať nevhodnému správaniu detí, - ako efektívne komunikovať so svojím dieťaťom, - ako ho viesť k zodpovednosti, - ako vytvoriť doma prostredie vzájomného porozumenia a rešpektu. Kurz má dva moduly: 1. týždňový - 9 stretnutí v rozsahu 2 hodín - pondelok alebo stredu podvečer 2. víkendový - 3 soboty/nedele od 9:00 do 14:00 "OCHUTNÁVKA" kurzu - streda 2. apríl 2014 o 17:00 Tatranská 10, bývalá ZŠ Tatranská, priestory lesného klubu Mravenisko Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 8 osôb (max. počet je 12 osôb) Cena za kurz je 70 eur (v cene sú zahrnuté materiály pre každého účastníka) PRIHLÁSIŤ SA je potrebné e-mailom: info@vzdelavanie-poradenstvo.sk Informácie o čase a mieste konania najbližšieho kurzu budú zverejnené po "ochutnávke", na ktorú Vás srdečne pozývame.

Besedy a prednášky Podľa Vášho záujmu zorganizujeme prednášky na témy, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania detí (efektívna komunikácia s deťmi, určovanie hraníc a pravidiel vo výchove, poruchy učenia, poruchy správania atď.) v priestoroch materských škôl, materských centier, detských centier a pod. Cena závisí od počtu hodín a počtu účastníkov.


Kurz pre predškolákov

zameraný na stimuláciu "školských" schopností a zručností 10-týždňový program určený pre predškolákov a deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky. Obsah kurzu vychádza z rôznych stimulačných programov a je zostavený tak, aby cielene posilnil u detí tie oblasti, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie 1. ročníka ZŠ: - komunikácia a spolupráca v skupine (rozvoj sociálnych zručností), - rozvoj motorických a grafomotorických zručností, - nácvik fonematického uvedomovania (podľa D. B. Eľkonina), - rozvoj pozornosti, pamäti a iných rozumových schopností. Začiatok kurzu - 2. apríl 2014 od 15:30 do 16:30 Tatranská 10, priestory lesného klubu Mravenisko (bývalá ZŠ Tatranská. Vchod sa nachádza v jej zadnej časti. Je potrebné obísť budovu popri Tami-aréne, Komunitnom centre Sásová až do átria školy.) V skupine je maximálne 8 detí, cena za celý kurz je 50 eur. PRIHLÁSIŤ SA je potrebné e-mailom: info@vzdelavanie-poradenstvo.sk V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.Vzdelávacie aktivity pre pedagogických a odborných zamestnancov

V súlade s §55 zákona č. 317/2009 ponúkame pre pedagogických a odbor- ných zamestnancov škôl prednášky a interaktívne besedy na tieto témy: - Zvládanie záťažových situácii v školskej praxi - Syndróm vyhorenia v školskom prostredí - Riešenie konfliktov - Tvorba a rozvíjanie pozitívnej klímy triedy - Sebapoznanie a sebareflexia v práci učiteľov - Rozvíjanie komunikačných zručností učiteľov - Práca so žiakmi s poruchami správania - Práca so žiakmi s poruchami učenia - Ako viesť žiakov k osvojeniu efektívnych stratégií učenia - Prevencia rizikového správania detí (závislosti, kyberšikanovanie...) ... ďalšie témy podľa dohody so školou ... Využívame najmä metódy a techniky zážitkového učenia, dôraz kladieme na vlastnú skúsenosť a aktivitu účastníkov. Základná prednáška je v rozsahu 2 hodiny (120 minút). Vzhľadom na zážitkový charakter aktivít je ideálny rozsah jednej aktivity 6 - 8 hodín (v závislosti od témy). Ideálny počet účastníkov v skupine 15 - 20 osôb, dohoda možná. Cena závisí od počtu účastníkov a časového rozsahu. V prípade Vášho záujmu odporúčame dohodnúť si termín e-mailom alebo telefonicky s dostatočným časovým predstihom.Vzdelávacie aktivity pre učiteľov MŠ

Na základe Vášho záujmu zorganizujeme prednášky či semináre pre učiteľov materských škôl na témy, ktoré súvisia s výchovou a vzdelá- vaním detí (napr. prirodzené a logické dôsledky, prevencia rizikového správania detí), ako aj témy zamerané na osobnostný a sociálny rozvoj učiteľov (zvládanie stresu a záťaže, relaxačné techniky, riešenie konfliktov, tréning asertivity, rozvoj kom1unikačných zručností...)

Prednášky pre rodičov Môžete spolu s nami zorganizovať prednášku pre rodičov detí Vašej materskej školy, detského alebo materského centra. Cena závisí od počtu účastníkov a časového rozsahu. Témy prednášok: - Komunikácia s deťmi - čo (ne)funguje - Výchova bez trestov alebo prirodzené a logické dôsledky - Vzťahová výchova a bezpečná vzťahová väzba - Súrodenecké vzťahy - "Hyperrodičia" alebo ako nepodľahnúť tlaku súčasnej spoločnosti na rodičov ... ďalšie témy podľa záujmu rodičov ... Máte záujem o prednášku? Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

Vytvorte si webové stránky zdarma!