Centrum Dr. Sindelar, pobočka Banská Bystrica

Centrum Dr. Sindelar v Bratislave je založené od roku 2009, vedie ho Mgr. Petra Arslan Šinková, ktorá tiež poskytuje akreditované vzdelávanie v metóde Dr. Sindelarovej pre odborných zamestnancov (problematika diagnostiky a terapie deficitov čiastkových funkcií). Centrum funguje podľa modelu centier s názvom "Schmunzelclub" pod odborným vedením Univ. Doc. Dr. Brigitte Sindelar, autorky metódy na zachytenie a nápravu deficitov čiastkových funkcií. Jeho pobočku v Banskej Bystrici sme otvorili v decembri 2014. Ako pracujeme? o väčšinou nás telefonicky alebo e-mailom kontaktujú rodičia dieťaťa, od ktorých získame prvé informácie o ťažkostiach, ktoré má dieťa o dohodneme si termín stretnutia s dieťaťom, na ktorom ho vyšetríme metódou na zachytenie deficitov čiastkových funkcií (čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií) o vypracujeme správu z vyšetrenia a zostavíme tréningový plán, podľa ktorého budú dieťa a rodič (tréner) postupovať o v priebehu tréningu realizujeme kontrolné stretnutia Kontakt Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD. Hurbanova 3 97401 Banská Bystrica +421 907 785 015 banska.bystrica@sindelar.at sindelar.bb@gmail.com www.sindelar.sk


Ponúkame komplexnú pomoc pri problémoch s učením - pomoc deťom s poruchami učenia a správania, ktoré sú zapríčinené deficitmi čiastkových funkcií - zistenie deficitov čiastkových funkcií podľa metódy zostavenej B. Sindelar - zostavenie a odborné vedenie tréningového programu (pracovné zošity alebo CD) podľa metódy B. Sindelar - prevencia vzniku porúch učenia - včasné odhalenie deficitov čiastkových funkcií a ich náprava u detí predškolského veku - sprostredkovanie efektívnych techník učenia sa - odborné prednášky a besedy na témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí www.sindelar.sk www.schmunzelclub.at Naša činnosť je určená najmä deťom a dospievajúcim, ktorí sa chcú zbaviť: • stresu zo školy • stresu z doučovania • stresu zo skúšania • stresu z rodičov • dyslexie • dyskalkúlie • poruchy pozornosti • oslabenia čiastkových funkcií a ktorí chcú niečo získať: • voľný čas namiesto doučovania • úspech v škole pomocou efektívnej techniky učenia sa • vyrovnanosť pri skúškach a školských prácach SPOLUPRACUJEME ... ... s detskými lekármi, ORL a očnými lekármi, neurológmi, logopédmi, psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, učiteľmi, psychoterapeutmi, čo pokladáme za základ pre poskytnutie celostnej odbornej starostlivosti. Odborné vedenie centra Univ. Doc. Dr. Brigitte Sindelar rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka - autorka metódy na zachytenie a terapiu oslabených čiastkových funkcií, ktoré sú častou príčinou porúch učenia - pôsobila desať rokov na Univerzitnej klinike pre neuropsychiatriu detí a mládeže vo Viedni a od roku 1981 pracuje v súkromnej praxi - vedie vlastnú sieť poradenských centier pre deti a mládež ("Schmunzelclubs") - pôsobí na Súkromnej Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni ako vicerektorka pre vedu a výskum, ako aj v oblasti akademického vzdelávania a odbornej psychoterapeutickej prípravy - je nositeľkou Rakúskeho čestného vyznamenania za vedu a umenie www.sindelar.at

Vytvorte si webové stránky zdarma!